Back to Top

GDPR

Mateřská škola Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037, okres Tábor, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: yuzk4fy, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ověřené elektronickým podpisem, poštou doporučeně na adrese Mateřská škola Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037, okres Tábor, Kaplického 1037, Sezimovo Ústí, 391 01. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Správce dále upozorňuje, že jste rovněž oprávněni podat si stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro správce je Ing. Mgr. Petra Nedvědová, tel. č. 381 201 137, 733 162 847, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., k zastižení na adrese Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01.

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

 

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž s principy stanovenými v Nařízení GDPR.

Co má informace obsahovat:

 

Článek 13

 

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů

 

1. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace:

 •    totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;
 •    případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
 •    účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 •   oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
 •    případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 •    případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí
 • Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém
 • pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto
 • údaje zpřístupněny.

 

2. Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:

 1.    doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
 2.    existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo
 3. výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 4.   pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je
 5. tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 6.   existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 7.   skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést
 8. do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;
 9.    skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4,
 10. a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných
 11. důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

3. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.

 

4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

 

Článek 14

 

Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

1. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu údajů tyto informace:

 1.    totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce;
 2.    případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
 3.    účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 4.   kategorie dotčených osobních údajů;
 5.    případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 6.    případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí
 7. Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci,
 8. odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

2. Kromě informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k subjektu údajů:

 1.    doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
 2.    oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
 3.    existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu
 4. nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 5.    pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas,
 6. aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 7.    existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 8.    zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
 9. g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším
 10. v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
 11. zpracování pro subjekt údajů.

3. Správce poskytne informace uvedené v odstavcích 1 a 2:

 1.    v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti,
 2. za nichž jsou osobní údaje zpracovávány;
 3.    nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této
 4. komunikace; nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.